Samer är Sveriges ursprungsbefolkning och fram till 1700-talet bodde det nästan uteslutande samer i svenska Lappland. Samerna pratar sitt eget språk och är idag klassade som en minoritetsbefolkning. Deras historia är till stora delar okänd och outforskad, men en teori är att den samiska kulturen uppkom för ett par tusen år sedan genom en sammansmältning av olika folkslag på Nordkalotten. Sammansmältningen ska ha skett eftersom de alla hade jakt, fiske och samlande som primära försörjningssätt.

Nyare forskning på bland annat funna stenåldersboplatser och hällristningar, tyder dock på att samerna eller deras anfäder började befolka den isfria kustremsan i norra Skandinavien redan under istiden för cirka 10 000 år sedan. Denna tidiga bosättning visar på samernas långa bosättning i norra Skandinavien och deras anpassning till de utmanande förhållandena sedan tiotusentals år tillbaka.

0.3% av den svenska befolkningen är samer

(Sametinget)

I Sverige beräknas det idag finnas omkring 20 000-40 000 samer, vilket är 0.3% av hela den svenska befolkningen. Siffrorna kan dock vara osäkra, eftersom folkräkning på etnisk grund inte görs i Sverige. Det är också viktigt att notera att självidentifiering som same kan vara subjektiv och alla med samiskt påbrå väljer inte att identifiera sig som same, vilket kan påverka de faktiska siffrorna.

7000 personer i Sverige talar samiska

(Samer)

Samiska är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige och antalet personer i världen som pratar språket har uppskattats till omkring 23 000 personer. Av de bor cirka 7 000 i Sverige. Ungefär 17 000 av de samiskspråkiga talar nordsamiska, 2 000–3 000 lulesamiska, 650 kildinsamiska och 300–500 personer pratar sydsamiska, enaresamiska respektive skoltsamiska. I Sverige pratas nästan bara nordsamiska.

Det finns 51 samebyar i Sverige

(Sametinget)

En sameby är ett geografiskt område där renskötsel bedrivs. Samebyn räknas som en juridisk person som är organiserad som en ekonomisk och administrativ sammanslutning med en egen styrelse. I Sverige delas samebyarna upp i 33 fjällsamebyar, 10 skogssamebyar och 8 koncessionssamebyar. Samebyarna är inte bara centrala för att samordna och skydda renskötseln, utan de spelar också en viktig roll i bevarandet av samisk kultur, deras traditioner och rättigheter.

Det finns 51 samebyar i Sverige
Sametinget.se

Det finns mellan 225 000 och 280 000 renar i Sverige

(Sametinget)

Det totala antalet renar i Sverige mäts i vinterhjord och varierar mellan 225 000-280 000 stycken. Totalt finns det ungefär 4600 renägare i Sverige som äger minst en ren, men i skogs- och fjällsamebyarna har 963 renägare uppgett att de äger färre än fem renar och 667 renägare att de äger mellan fem till nio renar.

Det finns bara en enda samisk gymnasieskola

(Samefolket)

I dagsläget finns det bara en enda samisk gymnasieskola i Sverige. Den ligger norrut i landet i en stad som heter Jokkmokk. Förutom den allmänna läroplanen erbjuder skolan utbildning i renskötsel, traditionell matlagning, hantverk och det samiska språket. Samiska gymnasieskolan i Jokkmokk spelar en viktig roll för att bevara och stärka samisk kultur och språk samt främja kunskapen om renskötsel och traditionella samiska färdigheter.

2 500 personer har renskötsel som inkomst

(Sametinget)

Idag är renskötsel i Sverige inte alls en lika viktig inkomst för överlevnaden som den var tidigare, men trots det räknar man med att cirka 2 500 personer är beroende av inkomsten av renskötsel. Den största inkomsten idag kommer från köttet från renen, som sälj som delikatess idag. Denna utveckling har lett till att renskötseln idag inte bara har en betydelse för samernas kulturella och traditionella identitet, utan även är en viktig ekonomisk resurs.

Samerna har en egen flagga

(Spsm)

Eftersom samerna är en godkänd minoritetsbefolkning har de även en egen flagga sedan 1986. Färgerna blå, röd, gul och grön som klär flaggan är också de som är vanligast på traditionella samiska dräkter. Den grön färgen står för växter och natur, den blåa för vatten som är ett livselixir, den röda färgen står för värme och kärlek medan den gula står för solen och ett långsiktigt liv.

Samerna har en egen flagga
Dorotea.se

16 miljoner km² i Sverige används till renskötsel

(Skogsaktuellt)

Rennäringen är en viktig del av samisk kultur och ekonomi, och renarna spelar en central roll för samernas traditionella sätt att leva och försörja sig. Rennäringen upptar idag ungefär 16 miljoner km² eller 34% av Sveriges yta, från Idre i söder till Karesuando i norr. Renskötsel utövas oftast som en areell näring över stora områden men kan också bedrivas inom inhägnader. Inom rennäringen kan renar även förflyttas över långa sträckor i halvnomadiska mönster för att dra nytta av olika betesmarker och anpassa sig till årstidernas variationer.

Kåtan är den traditionella samiska byggnaden

(Samer)

Kåtan är den traditionella samiska byggnaden som har använts i århundraden för att möta de hårda klimatförhållandena i norra Skandinavien. Den är vanligtvis tillverkad av trä och täckt av ett tältliknande skinn eller tyg. Kåtan är konstruerad för att vara lätt att montera och demontera, för att snabbt kunna förflytta sig mellan olika betesmarker för renhjordar. En fördom är att samer idag skulle bo i kåtor, vilket inte stämmer.

Källor

VAR GOD BETYGSÄTT DENNA ARTIKEL:
Totalt: 0 / Genomsnitt: 0
VAR GOD BETYGSÄTT DENNA ARTIKEL:
Totalt: 0 / Genomsnitt: 0
Back to top button