Regler Och Villkor

Senast uppdaterad den 30 oktober 2023

GODKÄNNANDE AV VÅRA JURIDISKA VILLKOR

Vi är Adaptive Media (“Bolaget”, “vi”, “oss” eller “vår”), ett bolag registrerat i Lettland på adressen Cesu street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201. Vårt momsregistreringsnummer är LV44103107610.

Vi driver webbplatsen https://www.produktexperter.se/ (“webbplatsen”), samt alla andra relaterade produkter och tjänster som hänvisar till eller länkar till dessa juridiska villkor (“juridiska villkor”) (tillsammans “tjänsterna”).

Produktexperter.se är en produktjämförelsesajt som förser dig med tillförlitliga och objektiva recensioner om olika typer av produkter.

Du kan kontakta oss via telefon på +371 22324246, per e-post på info@adaptivemedia.lv eller via post till Cesu Street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201, Lettland.

Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet (“du”), och Adaptive Media, avseende din åtkomst till och användning av tjänsterna. Du samtycker till att du genom användning av tjänsterna har läst, förstått och samtyckt till att omfatta alla juridiska villkor. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA JURIDISKA VILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH DU MÅSTE OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA DEM.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på någon av tjänsterna från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ibland göra ändringar eller modifieringar av dessa juridiska villkor. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet för “senast uppdaterad” i dessa juridiska villkor, och du avstår från rätten att få ett specifikt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa juridiska villkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Genom din fortsatta användning av tjänsterna efter det datum då de reviderade juridiska villkoren publicerades, kommer du att omfattas av, och anses vara medveten om och accepterat ändringarna i de reviderade juridiska villkoren.

Tjänsterna är avsedda för användare som är minst 13 år gamla. Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de är bosatta (i allmänhet under 18 år) måste ha tillstånd från, och stå under direkt tillsyn av, sin förälder eller vårdnadshavare för att använda tjänsterna. Om du är minderårig måste du se till att din förälder eller förmyndare läser och godkänner dessa juridiska villkor innan du använder tjänsterna.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa juridiska villkor för eget bruk.

1. VÅRA TJÄNSTER

Den information som tillhandahålls när du använder tjänsterna är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för något registreringskrav i sådan jurisdiktion eller sådant land. Följaktligen gör de personer som väljer använda tjänsterna från andra platser det på eget initiativ och är ensamt ansvariga för efterlevnaden av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vår immateriella egendom

Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter i våra tjänster, inklusive all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i tjänsterna (tillsammans “innehållet”), samt de varumärken, tjänstemärken och logotyper som ingår i dessa (“varumärken”).

Vårt innehåll och våra varumärken skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar (och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens) och fördrag i USA och runt om i världen.

Innehållet och varumärken tillhandahålls i eller genom tjänsterna “I BEFINTLIGT SKICK” för din personliga, icke-kommersiella användning eller endast för interna affärssyften.

Din användning av våra tjänster

Under förutsättning att du följer dessa juridiska villkor, inklusive avsnittet “FÖRBJUDNA AKTIVITETER” nedan, ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig licens att:

 • få tillgång till tjänsterna, och
 • ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till.

endast för personligt, icke-kommersiellt bruk eller internt affärssyfte.

Med undantag för vad som anges i detta avsnitt eller någon annanstans i våra juridiska villkor får ingen del av tjänsterna och inget innehåll eller varumärke kopieras, reproduceras, sammanställas, publiceras på nytt, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga förhandstillstånd.

Om du vill använda tjänsterna, innehållet eller varumärkena på annat sätt än vad som anges i detta avsnitt eller på annan plats i våra juridiska villkor, vänligen skicka din begäran till: info@adaptivemedia.lv. Om vi ger dig tillstånd att publicera, reproducera eller offentligt visa någon del av våra tjänster eller vårt innehåll måste du identifiera oss som ägare eller licensgivare av tjänsterna, innehållet eller varumärkena och se till att alla meddelanden om upphovsrätt eller äganderätt visas eller är synliga vid publicering, reproduktion eller visning av vårt innehåll.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i och till tjänsterna, innehållet och varumärkena.

Alla brott mot dessa immateriella rättigheter kommer att utgöra ett väsentligt brott mot våra juridiska villkor och din rätt att använda våra tjänster kommer att upphöra omedelbart.

Dina inlagor

Läs igenom detta avsnitt och avsnittet “FÖRBJUDNA AKTIVITETER” noggrant innan du använder våra tjänster för att förstå (a) de rättigheter du ger oss och (b) de skyldigheter du har när du publicerar eller laddar upp innehåll via tjänsterna.

Inlagor: Genom att direkt skicka oss frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om tjänsterna (“inlagor”), samtycker du till att tilldela oss alla immateriella rättigheter i sådana inlagor. Du samtycker till att vi ska äga dessa inlagor och ha rätt till obegränsad användning och spridning för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller ersättning till dig.

Du är ansvarig för det du publicerar eller laddar upp: Genom att skicka inlagor till oss via någon del av tjänsterna:

 • bekräftar du att du har läst och godkänner våra “FÖRBJUDNA AKTIVITETER” och inte kommer att lägga upp, skicka, publicera, ladda upp eller överföra via tjänsterna något inlägg som är olagligt, trakasserande, hatiskt, skadligt, ärekränkande, obscent, mobbande, kränkande, diskriminerande, hotande mot någon person eller grupp, sexuellt explicit, falskt, felaktigt, bedrägligt eller missvisande;
 • i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, avstår du från alla moraliska rättigheter till sådana inlagor;
 • garantera du att alla sådana inlagor är original från dig eller att du har nödvändiga rättigheter och licenser för att skicka in sådana inlagor och att du har full behörighet att bevilja oss de ovan nämnda rättigheterna i förhållande till dina inlagor; och
 • garanterar och försäkrar du att dina inlagor inte utgör konfidentiell information.

Du är ensam ansvarig för dina inlagor och du samtycker uttryckligen till att ersätta oss för alla förluster som vi kan drabbas av på grund av din överträdelse av (a) detta avsnitt, (b) tredje parts immateriella rättigheter eller (c) tillämplig lag.

3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda tjänsterna intygar och garanterar du att: (1) du har rättskapacitet och samtycker till att följa dessa juridiska villkor; (2) du inte är under 13 år; (3) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt, eller om du är minderårig, har du fått föräldrarnas tillstånd att använda tjänsterna; (4) du inte kommer att komma åt tjänsterna genom automatiserade eller icke mänskliga medel, vare sig genom en bot, script eller annat; (5) du inte kommer att använda tjänsterna för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (6) din användning av tjänsterna inte bryter mot gällande lagar eller förordningar.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av tjänsterna (eller någon del därav).

4. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda tjänsterna för något annat syfte än det för vilket vi tillhandahåller tjänsterna. Tjänsterna får inte användas i samband med några kommersiella strävanden förutom de som specifikt stöds eller godkänns av oss.

Som användare av tjänsterna samtycker du till att inte göra något av följande:

 • Systematiskt hämta data eller annat innehåll från tjänsterna för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 • Lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i försök att komma över känslig kontoinformation såsom användarlösenord.
 • Kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller verkställer begränsningar för användningen av tjänsterna och/eller innehållet i dem.
 • Nedvärdera, besudla eller på annat sätt skada, enligt vår åsikt, oss och/eller tjänsterna.
 • Använda någon information som erhållits från tjänsterna för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 • Använda våra supporttjänster på ett felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller oegentligheter.
 • Använda tjänsterna på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.
 • Delta i obehörig inramning av eller länkning till tjänsterna.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spamming (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör någon parts oavbrutna användning och utnyttjande av tjänsterna eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, egenskaperna, funktionerna, driften eller underhållet av tjänsterna.
 • Delta i någon automatiserad användning av systemet, såsom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande datainsamling och extraktionsverktyg.
 • Ta bort upphovsrätten eller andra meddelanden om äganderätt från något innehåll.
 • Försöka utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) något material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, clear graphics interchange formats (“gifs”), 1×1 pixlar, webb buggar, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade “spionprogram” eller “passiva insamlingsmekanismer” eller “pcms”).
 • Störa, avbryta eller skapa en orimlig börda för tjänsterna eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till tjänsterna.
 • Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller ombud som är engagerade i att tillhandahålla någon del av tjänsterna till dig.
 • Försöka kringgå några åtgärder i tjänsterna som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till tjänsterna, eller någon del av tjänsterna.
 • Kopiera eller anpassa tjänsternas programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 • Förutom vad som tillåts enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtutveckla någon av de programvaror som utgör eller på något sätt utgör en del av tjänsterna.
 • Förutom vad som kan vara resultatet av användning av standardsökmotor eller webbläsare, använda, starta, utveckla eller distribuera något automatiserat system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, scraper eller offline-läsare som kommer åt tjänsterna, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.
 • Använda en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på tjänsterna.
 • Göra någon obehörig användning av tjänsterna, inklusive insamling av användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk eller annan väg i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserad väg eller under falska förespeglingar.
 • Använda tjänsterna som en del av något försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda tjänsterna och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 • Sälja eller på annat sätt överföra din profil.
 • Använda tjänsterna för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.

5. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Tjänsterna erbjuder inte användare att skicka eller publicera innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (kollektivt “bidrag”). Bidrag kan vara synliga för andra användare av tjänsterna och via tredje parts webbplatser. Därför kan alla bidrag som du överför behandlas i enlighet med tjänsternas integritetspolicy. När du skapar eller tillgängliggör bidrag intygar och garanterar du därmed att:

 • Skapande, distribution, överföring, offentlig visning eller framförande, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag inte gör och inte kommer att göra intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller moraliska rättigheter för någon tredje part.
 • Du är skapare och ägare till eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycken, frisläppanden och tillstånd att använda och att tillåta oss, tjänsterna och andra användare av tjänsterna att använda dina bidrag på något sätt som övervägs av tjänsterna och dessa juridiska villkor.
 • Du har skriftligt medgivande, frisläppande och/eller tillstånd från varje identifierbar enskild person i dina bidrag att använda namnet eller bilden på varje sådan identifierbar enskild person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på något sätt som övervägs av tjänsterna och dessa juridiska villkor.
 • Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 • Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.
 • Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, liderliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt vår bedömning).
 • Dina bidrag förlöjligar, hånar, nedvärderar, skrämmer eller utnyttjar inte någon.
 • Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en viss person eller grupp av personer.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag om barnpornografi, eller lag som på annat sätt är avsedd att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.
 • Dina bidrag innehåller inte några stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller fysiskt handikapp.
 • Dina bidrag bryter inte mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa juridiska villkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av tjänsterna i strid med ovanstående bryter mot dessa juridiska villkor och kan bland annat resultera i uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda tjänsterna.

6. BIDRAGSLICENS

Du och tjänsterna samtycker till att vi kan komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och alla personuppgifter som du tillhandahåller enligt villkoren i integritetspolicyn och dina val (inklusive inställningar).

Genom att skicka in förslag eller annan feedback om tjänsterna samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback för vilket ändamål som helst utan ersättning till dig.

Vi hävdar inte någon äganderätt till dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är förknippade med dina bidrag. Vi ansvarar inte för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som tillhandahålls av dig i något område på tjänsterna. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till tjänsterna och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss avseende dina bidrag.

7. TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL

Tjänsterna kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser (“tredjepartswebbplatser”) samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part (“tredjepartsinnehåll”). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss för noggrannhet, lämplighet eller fullständighet. Vi är inte ansvariga för tredjepartswebbplatser som nås via tjänsterna eller tredjepartsinnehåll som publiceras på, är tillgängligt via eller installeras från tjänsterna, inklusive innehåll, stötande innehåll, åsikter, tillförlitlighet, integritetspraxis eller andra policyer på eller i tredjepartswebbplatserna eller tredjepartsinnehållet. Inkludering av, länkning till eller tillåtelse av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller stöder detta. Om du bestämmer dig för att lämna tjänsterna och gå till tredjeparts webbplatser eller använda eller installera tredjeparts innehåll, gör du det på egen risk och du bör vara medveten om att dessa juridiska villkor inte längre gäller. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive integritets- och datainsamlingspraxis, för alla webbplatser som du navigerar till från tjänsterna eller som rör alla applikationer som du använder eller installerar från tjänsterna. Alla inköp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i samband med sådana inköp som uteslutande är mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och bekräftar att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredjepartswebbplatser och du ska hålla oss oskyldiga från eventuell skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skadeslösa från eventuella förluster som du lidit eller skada som orsakats dig i samband med eller som på något sätt härrör från innehåll från tredje part eller någon kontakt med webbplatser från tredje part.

8. ANNONSÖRER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa områden av tjänsterna, såsom sidofältannonser eller bannerannonser. Vi tillhandahåller helt enkelt utrymmet för att placera sådana annonser, och vi har ingen ytterligare relation med annonsörer.

9. HANTERING AV TJÄNSTER

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka tjänsterna för brott mot dessa juridiska villkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa juridiska villkor, inklusive utan begränsning, rapportera sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten av eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt genomförbart) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, ta bort från tjänsterna eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är för stora eller på något sätt belastar våra system, och (5) i övrigt hantera tjänsterna på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och vår egendom och för att underlätta att tjänsterna fungerar korrekt.

10. INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om datasekretess och datasäkerhet. Läs gärna vår integritetspolicy: https://www.produktexperter.se/integritetspolicy/. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som är införlivad i dessa juridiska villkor. Observera att tjänsterna finns i Rumänien. Om du använder tjänsterna från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Rumänien, överför du genom din fortsatta användning av tjänsterna dina uppgifter till Rumänien, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Rumänien.

11. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

Dessa juridiska villkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder tjänsterna. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA JURIDISKA VILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER ÅTAGANDE SOM INGÅR I DESSA JURIDISKA VILLKOR ELLER AV NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING AV ELLER DITT DELTAGANDE I TJÄNSTERNA ELLER RADERA INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU HAR PUBLICERAT NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING, EFTER EGET GOTTFINNANDE.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller namn på någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av den tredje parten. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggandeåtgärder.

12. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet i tjänsterna när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information i våra tjänster. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av tjänsterna.

Vi kan inte garantera att tjänsterna alltid kommer att vara tillgängliga. Vi kan drabbas av problem med hårdvara, programvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till tjänsterna, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, stänga av, avbryta eller på annat sätt modifiera tjänsterna när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller besvär som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda tjänsterna under driftstopp eller avbrott i tjänsterna. Ingenting i dessa juridiska villkor ska tolkas som en skyldighet för oss att underhålla och stödja tjänsterna eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

13. GÄLLANDE LAG

Dessa juridiska villkor regleras av och tolkas enligt lagarna i Lettland, och användningen av Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten. Om du har din vanliga vistelseort inom EU och är konsument, har du dessutom det skydd som ges dig genom obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du har din vanliga vistelseort. Adaptive Media och du samtycker båda till att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Valmiera, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa juridiska villkor i Lettland eller i det EU-land där du är bosatt.

14. TVISTLÖSNING

Informella förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaden för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa juridiska villkor (var och en är en “tvist” och tillsammans “tvisterna”) som väcks av antingen dig eller oss (individuellt en “part” och kollektivt “parterna”), är parterna överens om att först försöka förhandla om alla tvister (utom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan skiljedomsförfarande inleds. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande skiljedomsförfarande

Varje tvist som uppstår i förhållandet mellan parterna i dessa juridiska villkor ska avgöras av en skiljeman som utses i enlighet med skiljedoms- och internreglerna för Europeiska skiljedomstolen, som är en del av Europeiska skiljedomscentret med säte i Strasbourg, och som gäller vid den tidpunkt då ansökan om skiljedom lämnas in, och vars antagande av denna klausul utgör godtagande. Skiljeförfarandets säte skall vara Valmiera, Lettland. Förfarandets språk skall vara engelska. Tillämpliga regler för materiell rätt skall vara lagen i Lettland.

Begränsningar

Parterna är överens om att varje skiljeförfarande ska vara begränsat till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter (a) får inget skiljeförfarande förenas med något annat förfarande, (b) finns det ingen rätt eller behörighet för någon tvist att skiljedomsbehandlas på grundval av grupptalan eller att använda förfaranden för grupptalan, och (c) finns det ingen rätt eller behörighet för någon tvist att väckas i en föregiven representativ egenskap på allmänhetens eller några andra personers vägnar.

Undantag från informella förhandlingar och skiljedom

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar och bindande skiljeförfarande: (a) tvister som syftar till att genomdriva eller skydda, eller som rör giltigheten av, en parts immateriella rättigheter, (b) tvister som rör eller uppstår till följd av påståenden om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller obehörig användning, och (c) krav på förbudsföreläggande. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja skiljeförfarande för tvist som omfattas av den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller inte verkställbar och sådan tvist ska avgöras av en behörig domstol inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna samtycker till att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för den domstolen.

15. RÄTTELSER

Det kan finnas information i tjänsterna som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på tjänsterna när som helst, utan föregående meddelande.

16. ANSVARSFRISKRIVNING

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER PÅ DIN EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA OCH DIN ANVÄNDNING AV DEM, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I TJÄNSTERNAS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER ELLER MOBILA APPLIKATIONER SOM ÄR LÄNKADE TILL TJÄNSTERNA OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADOR ELLER SKADOR PÅ EGENDOM, AV NÅGOT SLAG, SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN TJÄNSTERNA, (5) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM TJÄNSTERNA AV NÅGON TREDJE PART OCH/ELLER (6) FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERAS, ÖVERFÖRS, ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA TJÄNSTERNA. VI GARANTERAR INTE, STÖDER INTE, GARANTERAR INTE ELLER TAR INTE ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA TJÄNSTERNA, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM VISAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM MED KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ, BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET DÄR SÅ ÄR LÄMPLIGT.

17. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDMÄSSIGA, EXEMPLIFIERANDE, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. OAKTAT VAD SOM SÄGS OM MOTSATSEN HÄRI, KOMMER VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT FORM AV TALAN, ALLTID ATT VARA BEGRÄNSAT TILL 0. VISSA AMERIKANSKA DELSTATSLAGAR OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG KANSKE VISSA ELLER ALLA AV OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

18. SKADESLÖSHET

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, närstående bolag och alla våra respektive tjänstemän, ombud, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av någon tredje part på grund av eller som härrör från: (1) användning av tjänsterna, (2) brott mot dessa juridiska villkor, (3) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa juridiska villkor, (4) din överträdelse av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, eller (5) någon öppen skadlig handling mot någon annan användare av tjänsterna som du anslutit till via tjänsterna. Oaktat det föregående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse så snart vi blir medvetna om dem.

19. ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till tjänsterna i syfte att hantera tjänsternas prestanda, samt uppgifter som rör din användning av tjänsterna. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopior av data är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som är relaterade till någon aktivitet som du har utfört med hjälp av tjänsterna. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för förlust eller förvanskning av sådana data, och du avstår härmed från all rätt att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller förvanskning av sådana data.

20. ÖVRIGT

Dessa juridiska villkor och alla policyer eller operativa regler som vi publicerar på tjänsterna eller med avseende på tjänsterna utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa juridiska villkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa juridiska villkor gäller i den utsträckning som tillåts enligt lag. Vi kan när som helst överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakas av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa juridiska villkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses den bestämmelsen eller delen av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa juridiska villkor och påverkar inte giltigheten och genomdrivbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställnings- eller agenturförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa juridiska villkor eller användning av tjänsterna. Du samtycker till att dessa juridiska villkor inte ska tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed från allt försvar som du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa juridiska villkor och avsaknaden av undertecknande av parterna häri för att verkställa dessa juridiska villkor.

21. KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål avseende tjänsterna eller för att få ytterligare information om användningen av tjänsterna, vänligen kontakta oss på:

Adaptive Media
Cesu gata 19
Lettland, Valmiera, Valmieras novads LV-4201
Telefon: +371 22324246
info@adaptivemedia.lv

VAR GOD BETYGSÄTT DENNA ARTIKEL:
Totalt: 0 / Genomsnitt: 0
Back to top button